Закриване на фирма

Заличаване на ЕТ

За да се заличи ЕТ поради прекратяване на дейността е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕТ се заличава в Търговския регистър в следните случаи:

 • При прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина;
 • При смъртта му;
 • При постановяването му под запрещение;

„СМАРТ БИЗНЕС” ЕООД предлага следното:

 • Изготвяне на необходимите документи за заличаване на фирмата, съгласно закона;
 • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат.


Прекратяване на ЕООД/ООД

За да се прекрати ЕООД/ООД е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕООД/ООД се прекратява при следните случаи:

 • по решение на Окръжния съд;
 • при обявяване в несъстоятелност;
 • чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 • решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
 • изтичане на срока, определен в дружествения договор;

При прекратяване на дружеството в някои от изброените по-горе случаи се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

„СМАРТ БИЗНЕС” ЕООД предлага следното:

 • Изготване на необходимите документи за ликвидация и прекратяване на фирмата, съгласно закона;
 • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат.