Промени на регистрация

Процесите в бизнеса са динамични и много често се налагат промени във вече учредено дружество или ЕТ.

Такива промени може да са породени от необходимостта от  смяна, вписване или заличаване на управител, включване или изключване на съдружници, промяна на адреса на управление, смяна на фирмата на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, обявяване в ликвидация и заличаване и други.

Задължението за вписване на промени по партидата на едно търговско дружество могат да бъдат породени и от незавиещи от търговеца обстоятелства – например при смърт на съдружник.

При всеки от тези случаи е необходимо вписване в Търговския регистър на съответната промяна. В случай, че имате необходимост от някоя от предлаганите от нас услуги, е необходимо само да се свържете с нас, за да изготвим необходимите документи за промяната, да ви ги предоставим за подписване и нотариална заверка (когато такава е необходима) и да ги внесем вместо вас в Агенция по вписванията.