Закриване на фирма

Заличаване на ЕТ

За да се заличи ЕТ поради прекратяване на дейността е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕТ се заличава в Търговския регистър в следните случаи:

 • При прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина;
 • При смъртта му;
 • При постановяването му под запрещение;

„СМАРТ БИЗНЕС” ЕООД предлага следното:

 • Изготвяне на необходимите документи за заличаване на фирмата, съгласно закона;
 • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат.


Прекратяване на ЕООД/ООД

За да се прекрати ЕООД/ООД е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕООД/ООД се прекратява при следните случаи:

 • по решение на Окръжния съд;
 • при обявяване в несъстоятелност;
 • чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 • решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
 • изтичане на срока, определен в дружествения договор;

При прекратяване на дружеството в някои от изброените по-горе случаи се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

„СМАРТ БИЗНЕС” ЕООД предлага следното:

 • Изготване на необходимите документи за ликвидация и прекратяване на фирмата, съгласно закона;
 • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат.
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree