Първоначална регистрация на ЕООД

„Смарт Бизнес“ ООД предлага на клиентите си експресни услуги по първоначална регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ и всички други видове търговски дружества (вписване в търговския регистър) на изключително атрактивни цени.

Как да спестите ценно време:

За да не чакате попълването на документите в нашия офис, можете да ни изпратите предварително на имейл info@regismart.com следната информация:

 • данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
 • данни на управителя/управителите;
 • желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
 • име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
 • седалище и адрес на управление на фирмата;
 • размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД).
 • основния предмет на дейност

По този начин ние ще изготвим предварително Вашите документи за регистрация на фирма, а Вие ще трябва само да ги разпишете.

Регистрация на ЕТ

Правноорганизационната форма ЕТ е подходяща за малки предприятия, реализиращи неголям паричен поток.

Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Не може да бъде ЕТ: лице, което е в производство по несъстоятелност; лице, което е невъзстановен в правата си несъстоятелен; лице, което е осъдено за банкрут; лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

При ЕТ не е необходимо внасянето на капитал, който е в размер на минимум 2 лв. при учредяването на ООД/ЕООД.

Процедуратата по заличаване е бърза и лесна.

Недостатък на ЕТ е обстоятелството, че физическото лице-търговец отговаря с личното си имущество за задълженията на ЕТ.

Регистрация на ЕООД / ООД

Правноорганизационната форма ООД / ЕООД (Дружество с ограничена отговорност) е подходяща както за малкия и среден бизнес, така и за развитие на крупна търговска дейност.

Регистрация на ООД може да се направи от две или повече лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на същото.

Регистрация на ЕООД (разновидност на ООД) може да се направи само от едно лице. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на записания от него капитал в същото.

Минималният капитал за регистрация на ЕООД / ООД е 2 лв.

Тъй като ООД/ЕООД е капиталово търговско дружество, то отговаря с цялото си имущество, а не с личното имущество на съдружниците (при ООД) или едноличния собственик на капитала (при ЕООД).

ООД/ЕООД се заличават като се спазва специална процедура по ликвидация.

Изменения в Търговския закон

Във връзка с настъпилите изменения в Търговския закон Ви уведомяваме,  че от 01.01.2017г. взетите решения от компетентността на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала, а именно:

 • Приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • Намаляване и увеличаване на капитала;
 • Избор на управител;
 • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 • следва да се извършват с нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.,  съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7/.

Законът предвижда възможност гореизброените решения да се вземат само в ПИСМЕНА ФОРМА, БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ / чл. 137, ал. 4 ТЗ/. За Ваше улеснение и намаляване дължимите нотариални такси, Ви уведомяваме, че нашата практика се позовава именно на тази разпоредба.

В случай, че не сте съгласни с горепосочените обстоятелства, се задължавате да ни уведомите в писмена форма.   

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree