Счетоводство

Коректно воденото и съобразено с нормативната уредба и счетоводни стандарти счетоводство е от решаващо значение за успеха на всеки търговец. Управленското счетоводство e насочено към създаване и анализиране на информация за вътрешнофирмени нужди: тя се използва от ръководството на предприятието за вземане на решения, планиране, контрол и оценка на постигнатите резултати от дейността.

Счетоводството, което е насочено към изготвянето на финансови отчети за ползване от външните потребители на информация, извън предприятието, се нарича финансово счетоводство. Сред външните потребители са доставчици, клиенти, кредитори, държавни органи, собственици, персонал, потенциални инвеститори, одитори, финансови анализатори, икономисти. Тъй като тези потребители имат различни информационни потребности, e необходимо счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин, затова изготвянето и представянето на финансови отчети е обект на нормативно регулиране за разлика от управленското счетоводство.

Най-важни от горепосочените потребители са държавните институции и данъчната администрация. Спазването на нормативната уредба е гаранция за спокойствието на бизнеса и спестяването на неблагоприятни санкции. Важно е да се отчитат конкретните специфики на всеки един бизнес.

За тази цел подхождаме индивидуално към всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на предмета му на дейност. Предлагаме следните услуги:

 • Организиране на счетоводно отчитане;
 • Съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството;
 • Изготвяне на счетоводната политика на предприятието;
 • Изготвяне и управление на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • Създаване и управление на индивидуална счетоводна аналитичност;
 • Обработка на първични счетоводни документи;
 • Отчитане и заприходяване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Изработка на амортизационен план и отчитане на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Изготвяне на ежемесечни дневници и справки-декларации по ЗДДС и VIES и представянето им на компетентните органи;
 • Изготвяне на справки и отчети за обслужващите банки, НСИ, НАП и други лица и институции;
 • Годишно счетоводно приключване.

Избирайки нашите услуги имате гаранция за качество, дискретност и коректност!

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree